Flerfamilietilbud

FlerFamilietilbud

Børnehuset v/ Volden står for Område Syds FlerFamilietilbud.
Flerfamilietilbuddet er tænkt som et forebyggende socialpædagogisk tiltag for almindelige familier, hvor vi i dagligdagen ser, at barnet indgår i mange adfærdsmæssige konflikter og ikke trives optimalt.
Begrundelsen for et flerfamilietilbud er, at den dynamik som opstår imellem flere familier, når de er sammen og påvirker hinanden, under støtter den positive udvikling, der er i gang ift. det enkelte barn i den pågældende familie. Der arbejdes i flerfamilietilbuddet efter den systemiske tankegang.
Tilbuddet foregår i det ledige hus i eventyrgården, dyssegårdsvej 3-5, og er et tilbud til familier, der har behov for - og lyst til at deltage.
Tilbuddet er til familier fra hele Område syd.
Fakta om flerfamilie tilbuddet:
Målgruppe: Familier der ønsker forandring i samspillet med barnet og kan afse tid til deltagelse. Hvor barnet er i alderen 3 - 6 år og har en eller flere af nedenstående udfordringer:
· Børn der er urolige
· Børn der har svært ved at koncentrere sig og holde fokus
· Børn der har svært ved at indgå i fællesskab med de andre børn
· Børn der har svært ved at navigere i de opstillede rammer
· Børn der har svært ved at aflæse andres signaler, og handle på det
· Børn og forældre der har udfordringer ift. samspil og relationer
Antal:
4 - 6 familier pr. forløb
Tid:
På onsdage fra kl. 15 - 18
Sted:
Eventyrgådrden, Dyssegårdsvej 3-5
Periode:
Forår fra uge 2 –23
Efterår fra uge 34 –48
Optag:
Der er løbende optag således at forældre/børn kan optages i tilbuddet midt i en periode.
Opstart:
Når mulige forældre er blevet oplyst om tilbuddet og har givet udtryk overfor deres primærpædagog at de er interesserede, etableres der et møde med forældre, primærpædagog og pædagogerne fra flerfamilietilbuddet, hvor der bliver givet information
om deltagelse, forventninger m.m. og forældrene giver deres tilsagn.
Primær pædagogens deltagelse:
I forløbet vil der være tre møder, som primær pædagogen skal deltage i.
· 1.møde er et opstartsmøde, hvor forældre, pædagog samt tilbuddets pædagoger vil deltage. Her vil der blive orienteret om projektet, og forældrene vil få udleveret en folder omkring tilbuddet og de praktiske oplysninger. Her skal pædagogen have gjort sig nogle
overvejelser om at sætte nogle realistiske mål for barnet.
· 2.møde vil være en midtvejsevaluering. Her tale om barnets udbytte ved at være med i projektet, og målene justeres efter behov.
· 3.møde vil være afslutningsmøde. Her taler vi om familien/ barnets udbytte af projektet, og om der er noget der skal arbejdes videre med.
Udgifter i flerfamilie tilbuddet:
Legetøj, spil, forplejning indkøbes efter behov og dækkes at f
Supervision:
Der gives supervision  til pædagogerne èn gang om mdr. af en psykolog.